Công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021

Thứ tư - 09/09/2020 10:43
Công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN THỊNH

 
 
 

Số: 36 /KH- THCSDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

     Diễn Thịnh, ngày 24 tháng  8  năm 2020
 
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Thịnh
Năm học 2020 – 2021
 
I. Căn cứ để xây dựng dự thảo kế hoach:
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT;
Công văn số 2378/SGD&ĐT-KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT Nghệ An về hướng dẫn công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1620/SGD & Đt-KHTC ngày 19/08/2020 của Sở GD & ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2020 – 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
          Căn cứ biên bản kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất – trang thiết bị dạy học cần tu sữa, mua sắm, làm mới phục vụ cho năm học 2020 – 2021 vào ngày 20/7/2020 của đại diện thường trực HĐND Diễn Thịnh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đại diện lãnh đạo nhà trường.
Căn cứ biên bản thống nhất chủ trương trong chi ủy, chi bộ nhà trường vào ngày 21/08/2020; Biên bản thống nhất trong ban giám hiệu và hội đồng nhà trường vào ngày 22/08/2020;
Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu cần tu sửa về cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2020-2021. Trường THCS Diễn Thịnh xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ    
1. Mục đích:
Huy động cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm, mọi người dân và cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền của cùng Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động giáo dục để góp phần tạo nên trường lớp ngày càng khang trang hơn, phương tiện dạy học ngày càng đầy đủ hơn, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh  trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Phụ huynh học sinh chủ yếu là sản xuất nông ngiệp và làm công việc tự do nên thu nhập thấp.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn các xã trường tuyển sinh.
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh và giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện:
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Ban chấp hành chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tài trợ gồm:
Ông Cao Anh Dũng                 Phó Hiệu trưởng: Tổ trưởng
Ông Thái Doãn Đổng              Chủ tịch công đoàn: Thành viên
Bà Ngô Thị Minh                    Trưởng ban TTND: Thành viên
Bà Võ Thị Trúc                      Đại diện CMHS: Thành viên
Bà Phan Thị Kim Chung                   Kế toán: Thành viên
Ông Phan Xuân Nhã                Tổng phụ trách đội: Thành viên
Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết     Thũ quỹ: Thành viên
 
 
Tổ chức tiếp nhận vào thời gian từ tháng 09/2020 đến tháng 05/2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ, mở thêm tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để tiếp nhận khoản tài trợ được chuyển khoản.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà   trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
        + Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường phải tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ:
7.1 Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019 - 2020:
Số tiền năm học 2018 – 2019 còn lại: 129.000 đồng
Năm học 2019 – 2020 đã huy động được: 
 • Bằng tiền măt: 122.700.000 đồng
 • Bằng Hiện vật: 03 màn hình Tivi 55in, 01 bộ máy vi tính, 01 CPU  do phụ huynh lớp 6A, 7B, TC tài trợ ( Giá trị hiện vật: Lớp 6A: 19.910.000 đ; lớp 7B: 15.670.000 đ; lớp 7C: 10.500.000 đ)
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
Đã chi nguồn XHH năm học 2019 - 2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu
 
122.829.000    
B Phần chi (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sữa chữa, cải tạo sân phía sau dãy nhà 2 tầng cũ   39.000.000  
 
2 Lắp hệ thống Camera giám sát an ninh trường học   36.663.000  
3 Làm bờ bao sân thể dục   23.050.000  
4 Làm đường chạy bền sân thể dục   24.066.000  
Tổng cộng: 122.829.000 122.779.000  
 
Số dư cuối năm học 2019-2020     50.000
 
7.2 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 20210:
- Số tiền dự kiến vận động : 392.000.000 đồng (từ phụ huynh học sinh, doanh nghiệp, dự án nhà nước)
     7.3 Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 – 2021
       Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020 2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 392.000.000    
B Dự toán số tiền chi      
1 Mua Ti vi ở các phòng học (05 cái)   55.000.000 (Có dự toán kèm theo)
2 Đóng bàn ghế học sinh (192 bộ bàn ghế học sinh)   249.000.000 (Có dự toán kèm theo)
3 Sữa chữa, thay thế các thiết bị tin học phòng máy, phòng Tiếng Anh   35.000.000 (Có dự toán kèm theo)
4 Thay thế, sữa chữa các thiết bị điện, hệ thống đường dây điện trong nhà trường   28.000.000 (Có dự toán kèm theo)
5 Làm bảng biểu, sa bàn phòng truyền thống, phòng hội đồng, phòng chuyên môn   25.000.000 (Có dự toán kèm theo)
  Tổng cộng 392.000.000 392.000.000  
Tăng cường cơ sở vật chất từ các nguồn khác
TT Nguồn Nội dung chi Số tiền (đồng)
1 Nguồn ngân sách tiết kiệm Sửa chữa, mua mới thiết bị điện; Bổ sung các đầu sách cho thư viện; Sữa chữa, nâng cấp hệ thống đường ống nước, khoan giếng…. 100.000.000
2 Tiền học phí và học thêm nâng cấp mua sắm CSVC phục vụ dạy và học Mua thiết bị thực hành, thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, sách tham khảo, sữa chữa nền nhà các phòng học,… 50.000.000
Tổng cộng: 150.000.000
 
 
Nơi nhận:
 • - Phòng GD&ĐT;
 • - Chi bộ;
 • - Hội đồng trường;
 • - Ban Đại diện CMHS trường;
 • - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
 • - Giáo viên chủ nhiệm;
 • - Kế toán;
 • - Các cá nhân có liên quan;
 • - Lưu VP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Cao Anh Dũng
 
[
 
 

Tác giả bài viết: Cao Anh Dũng

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay134
 • Tháng hiện tại1,361
 • Tổng lượt truy cập153,415
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây