Quyết toán các khoản thu,chi năm học 2019-2020

Thứ năm - 10/09/2020 14:40
Công khai các khoản thu chi năm học 2019 - 2020 theo TT36
                 
 - Tên quỹ: Học phí                
 - Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An              
 - Số điện thoại: 0383.624200                
                 
                                                                                      QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020          
      Đơn vị: VNĐ          
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN SỬ DỤNG NGUỒN THU SỐ TIỀN          
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: Tiền mặt   211 100 Tiền lương từ tháng 6/2019 đến T7/2020  163 848 000          
                                                    Tiền gửi  35 762 100 Chi khen thưởng  30 870 000          
2. Thu trong năm  338 880 000 Thanh toán tiền điện, cước phí internet   738 300          
    Chi phí khác, hội nghị  31 167 000          
    Thanh toán tiền làm việc ngoài giờ  13 954 000          
    Công tác phí   500 000          
    Vật tư văn phòng  3 055 000          
    Chi  sữa chữa tài sản và thiết bị chuyên dùng, mua sắm TS  17 263 000         0
    Chi phí thuê mướn: Thuê lao động, thuê mướn khác  4 200 000          
    Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: Chi mua hàng hóa, vật tư, thiết bị dạy học, chi khác cho các hoạt động chuyên môn  92 475 000          
Tổng cộng:  374 853 200 Tổng cộng:  358 070 300          
Tồn quỹ cuối kỳ:   16 782 900              
Trong đó TM: 13.100đ, TGKB: 16.769.800                
                                                                      Ngày   25   tháng  8   năm 2020           
                                         Kế toán                                                                                 Chủ tài khoản          
                 
                 
                 
                            Phan Thị Kim Chung                                                                                           Cao Anh Dũng


 
         
 Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh              
 - Tên quỹ: Gửi xe đạp học sinh                
 - Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An              
 - Số điện thoại: 0383. 624200                
                 
                                                                                     QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU XE ĐẠP NĂM HỌC 2019 - 2020          
      Đơn vị: VNĐ          
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN SỬ DỤNG NGUỒN THU SỐ TIỀN          
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  4 058 500 Thanh toán tiền trông giữ xe đạp từ T01/2019 đến 12/2019  15 200 000   16200      
2. Thu trong năm  39 552 000 Thanh toán tiền trông giữ xe đạp tháng 1,5,6,7/2020  8 800 000          
    Nộp thuế xe đạp, môn bài  4 991 200          
                 
                 
                 
Tổng cộng:  43 610 500 Tổng cộng:  28 991 200          
Tồn quỹ cuối kỳ:   14 619 300              
                 
                                                                        Ngày  25 tháng  8 năm 2020          
                                           Kế toán                                                                              Chủ tài khoản          
                 
                 
                 
                                            Phan Thị Kim Chung                                                                                Cao Anh Dũng          
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh              
 - Tên quỹ: Học thêm                
 - Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An              
 - Số điện thoại: 0383.624200                
                 
                                                                                            QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC THÊM NĂM HỌC 2019 - 2020          
      Đơn vị: VNĐ          
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN SỬ DỤNG NGUỒN THU SỐ TIỀN          
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:   Chi cho giáo viên trực tiếp dạy học, QL, PV  395 766 000          
2. Thu trong năm  437 757 000 Chi công tác kiểm tra, thanh tra dạy thêm học thêm   700 000          
    Thanh toán tiền điện sáng phục vụ dạy học thêm  3 526 000          
    Thanh toán tiền điện sáng phục vụ dạy học thêm  2 645 500          
    Đóng bàn ghế học sinh  34 800 000          
    Mua văn phòng phẩm   250 000          
                 
Tổng cộng:  437 757 000 Tổng cộng:  437 687 500          
Tồn quỹ cuối kỳ:    69 500              
                 
                                                                           Ngày  25  tháng 8  năm 2020          
                                                      Kế toán                                                                                     Chủ tài khoản          
                 
                 
                 
                                           Phan Thị Kim Chung                                                                                      Cao Anh Dũng          
                 
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh              
 - Tên quỹ: Học thêm                
 - Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An              
 - Số điện thoại: 0383.624200                
                 
                                                                      QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU  ÔN THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020          
      Đơn vị: VNĐ          
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN SỬ DỤNG NGUỒN THU SỐ TIỀN          
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:   Chi cho giáo viên trực tiếp dạy học, QL, PV  73 350 000          
2. Thu trong năm  80 400 000 Thanh toán tiền sữa chữa điệncác phòng học  2 100 000          
    Sữa chữa bàn ghế học sinh  3 835 000          
    Chi thanh tra, kiểm ta, tài liệu  1 115 000          
                 
            2100    
                 
Tổng cộng:  80 400 000 Tổng cộng:  80 400 000          
Tồn quỹ cuối kỳ:                  
                 
                                                                        Ngày  25  tháng  8  năm 2020          
                                              Kế toán                                                                                   Chủ tài khoản          
                 
                 
                 
                                   Phan Thị Kim Chung                                                                                       Cao Anh Dũng          
                 
                 
                 
                 
                 
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh              
 - Tên quỹ: Chăm sóc SKBĐHS                
 - Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An              
 - Số điện thoại: 0383.624200                
                 
                                                                     QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU CSSKBĐ NĂM HỌC 2019 - 2020          
      Đơn vị: đồng          
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN SỬ DỤNG NGUỒN THU SỐ TIỀN          
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:   11 134 Chi khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 19-20  7 000 000          
2. Thu trong năm  24 811 011 Chi mua sổ khám sức khỏe cho học sinh  1 530 000          
    Mua đồ dùng vệ sinh: Nước rửa tay, găng tay, xà phòng   2 680 000          
    Mua khẩu trang, nước rửa tay,máy đo thân nhiệt  11 980 000          
    Chi cho công tác phun khử khuẩn   500 000          
Tổng cộng:  24 822 145 Tổng cộng:  23 690 000          
Tồn quỹ cuối kỳ:   1 132 145              
                 
( Bằng chữ: Một triệu một trăm ba mươi hai nghìn một trăm bốn mươi lăm đồng)          
                                                                                      Ngày  25  tháng  8  năm 2020          
                                                Kế toán                                                                                                  Chủ tài khoản          
                 
                 
                 
                                        Phan Thị Kim Chung                                                                                                       Cao Anh Dũng          
                 
                 
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh              
 - Tên quỹ: Xã hội hóa giáo dục                
 - Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An              
 - Số điện thoại: 0383.624200                
                 
                                                                                  QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 - 2020          
      Đơn vị: VNĐ          
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN SỬ DỤNG NGUỒN THU SỐ TIỀN          
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:   129 000 Làm đường chạy bền sân thể dục 24 066 000          
2. Thu trong năm  122 700 000 Lắp hệ thống Camera giám sát trường học 36 663 000          
Lớp 6A tài trợ 01 Ti vi 55 In, 01 bộ máy tính   Làm bờ bao sân thể dục 23 050 000          
Lớp 7B tài trợ 01 Ti vi 55 In, 01 CPU   Sữa chữa, cải tạo sân phía sau dãy nhà hai tầng cũ  39 000 000          
Lớp 7C tài trợ 01 Ti vi 55 In                
                 
Tổng cộng:  122 829 000 Tổng cộng:  122 779 000          
Tồn quỹ cuối kỳ:    50 000              
                 
                                                                                   Ngày  25  tháng  8  năm 2020          
                                          Kế toán                                                                                               Chủ tài khoản          
                 
                 
                 
                                   Phan Thị Kim Chung                                                                                                   Cao Anh Dũng          
                 
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh              
 - Tên quỹ: Nguồn Ngân sách                
 - Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An              
 - Số điện thoại: 0383.624200                
                 
                                                                                        QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2019 - 2020          
      Đơn vị: VNĐ          
CÁC KHOẢN THU SỐ TIỀN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH SỐ TIỀN          
1. Tiền ngân sách cấp trong năm học 2019 - 2020 7 741 103 770 Chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 7 238 100 404          
Từ tháng 6 đến Tháng 12/2019 3 846 106 461 Tiền điện, cước phí internet  21 633 546          
Từ Tháng 01 đến tháng 07/2020 3 894 997 309 Công tác phí  29 940 000          
    Thanh toán tiền làm lêm giờ  41 487 130          
    Thanh toán tiền hợp đồng bảo vệ  37 600 000          
    Thanh toán  hợp đồng thuê mướn  18 750 000          
    Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng  17 872 490          
    Chi mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn  41 250 000          
    Chi sữa chữa tài sản, thiết bị chuyên môn và các công trình
cơ sở hạ tầng
 50 783 000          
    Chi phí nghiệp vụ chuyên môn phục vụ dạy học: Mua hàng
hóa, vật tư, chi khác cho các hoạt động chuyên môn
 141 925 200          
    Chi cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập  18 660 000          
    Chi khác: Tiếp khách, hội nghị, chi các khoản khác  83 102 000          
Tổng cộng: 7 741 103 770 Tổng cộng: 7 741 103 770          
Tồn quỹ cuối kỳ:                  
                                                                    Ngày  25   tháng   8  năm 2020          
                                                      Kế toán                                                                              Chủ tài khoản          
                 
                 
                                                Phan Thị Kim Chung                                                                                         Cao Anh Dũng          

Tác giả bài viết: Cao Anh Dũng

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay150
  • Tháng hiện tại1,377
  • Tổng lượt truy cập153,431
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây